YB 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Terminal Dönem Yaşlı Bakımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 210
Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Terminal dönemde bulunan yaşlı hastanın fiziksel ve ruhsal gereksinimlerinin karşılanması ve bakımının en iyi şekilde uygulanması için yapılması gerekenlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Terminal dönem ile ilgili kavramları (Terminal, hospis , palyatif v.b) tanımlayabilecektir,
  • • Terminal dönemdeki yaşlının temel, fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinimlerini açıklayabilecektir
  • • Ölüm bulgularını tanımlayabilecektir
  • • Ölüm sonrası bakımı açıklayabilecektir
  • • Bilinç değerlendirmesi yapabilecektir
  • • Hasta yakınlarının yaşadığı problemleri tanımlayabilecektir
  • • Terminal dönemdeki hastada semptom yönetimini açıklayabilecektir
Tanımı Terminal dönemde bulunan hastanın gereksinimlerini ve bu süreçte aileye nasıl destek olunacağını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerin belirtilmesi. Terminal dönem ile ilgili kavramlar (Terminal dönem, hospis , palyatif v.b) Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 243-245s. /249-250s
2 Terminal dönem bakımının amacı Ölüm nedir bulguları nelerdir http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/ Terminal%20D%C3%B6nem%20Ve%20Bak%C4%B1m%C4%B1.pdf Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 244-245s.
3 Terminal dönemdeki hastada görülen fizyolojik değişiklikler ve yaşlının temel ve fizyolojik gereksinimleri Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 244-246s. http://www.onkder.org/pdf/pdf_TOD_790.pdf
4 Terminal dönem yaşlı hastanın psikolojik gereksinimleri http://www.onkder.org/pdf/pdf_TOD_790.pdf Reed J.,Clarke C.,Macfarlane A. (2015). Yaşlı Bakım Hemşireliği, Çev.Ed.:Karadakovan A., Nobel Yayıncılık, Ankara,1.Basımdan Çeviri 177-188s. Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 246-248s
5 Terminal dönem yaşlı hastanın sosyal gereksinimleri http://www.onkder.org/pdf/pdf_TOD_790.pdf
6 Terminal dönemdeki hastada ağrı kontrolü http://www.tihudum.org/tihud_content/uploads/assets/7.39.pdf
7 Terminal dönemdeki hastada ağrı kontrolü http://www.tihudum.org/tihud_content/uploads/assets/7.39.pdf
8 ARA SINAV
9 Semptom yönetimi/ disfaji-insomnia-yorgunluk Palyatif Bakım Semptom yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım (2018). Ed: Yıldırım Y.,Fadıloğlu,Ç., Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 1.Baskı,Ankara, 423-435/ 479-496/ 681-700.
10 Semptom yönetimi/ disfaji-insomnia-yorgunluk Palyatif Bakım Semptom yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım (2018). Ed: Yıldırım Y.,Fadıloğlu,Ç., Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 1.Baskı,Ankara, 423-435/ 479-496/ 681-700.
11 Bilinç kontrolü ve koma değerlendirmesi Sepit, D. (2005). Bilinç durumunun değerlendirilmesi ve Glasgow koma skalası, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(1):12-16s
12 Ölümün haber verilmesi/Hastanın yakınlarının ölüme hazırlanması. Aileye psikolojik destek verilmesi terminal_donem.pdf Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed_ Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 247-249s_
13 Vaka analizi
14 Ölüm Sonrası Bakım _Terminal Dönem Ve Bakımı.pdf Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed_ Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 248-249s_
15 Derslerin tekrarı
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Terminal%20D%C3%B6nem%20Ve%20Bak%C4%B1m%C4%B1.pdf Reed J.,Clarke C.,Macfarlane A. (2015). Yaşlı Bakım Hemşireliği, Çev.Ed.:Karadakovan A., Nobel Yayıncılık, Ankara,1.Basımdan Çeviri, 231s. http://www.igkh.gov.tr/yeni/userfiles/files/47POSTMORTEMBAKIM.pdf http://www.onkder.org/pdf/pdf_TOD_790.pdf http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/egt/pdf/terminal_donem.pdf Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, Sepit, D. (2005). Bilinç durumunun değerlendirilmesi ve Glasgow koma skalası, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(1):12-16s.
Diğer Kaynaklar Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest