YB 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Terminal Dönem Yaşlı Bakımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 210
Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Terminal dönemde bulunan yaşlı hastanın fiziksel ve ruhsal gereksinimlerinin karşılanması ve bakımının en iyi şekilde uygulanması için yapılması gerekenlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Terminal dönem ile ilgili kavramları (Terminal, hospis , palyatif v.b) tanımlayabilecektir,
  • • Terminal dönemdeki yaşlının temel, fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinimlerini açıklayabilecektir
  • • Ölüm bulgularını tanımlayabilecektir
  • • Ölüm sonrası bakımı açıklayabilecektir
  • • Bilinç değerlendirmesi yapabilecektir
  • • Hasta yakınlarının yaşadığı problemleri tanımlayabilecektir
  • • Terminal dönemdeki hasta ağrı yaşadığında yapılacak uygulamaları açıklayabilecektir.
Tanımı Terminal dönem ile ilgili kavramlar,Terminal dönem bakımının amacı Ölüm nedir bulguları nelerdir? Terminal dönemdeki hastada görülen fizyolojik değişiklikler ve yaşlının temel ve fizyolojik gereksinimleri,Terminal dönem yaşlı hastanın psikolojik gereksinimleri,Terminal dönem yaşlı hastanın sosyal gereksinimleri,Terminal dönemdeki hastada ağrı kontrolü,Bilinç kontrolü ve koma değerlendirmesi,Ölümün haber verilmesi,Hastanın yakınlarının ölüme hazırlanması. Aileye psikolojik destek verilmesi,Ölüm Sonrası Bakım.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerin belirtilmesi. Terminal dönem ile ilgili kavramlar (Terminal dönem, hospis , palyatif v.b) Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 243-245s. /249-250s
2 Terminal dönem bakımının amacı Ölüm nedir bulguları nelerdir http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/ Terminal%20D%C3%B6nem%20Ve%20Bak%C4%B1m%C4%B1.pdf Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 244-245s.
3 Terminal dönemdeki hastada görülen fizyolojik değişiklikler ve yaşlının temel ve fizyolojik gereksinimleri Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 244-246s. http://www.onkder.org/pdf/pdf_TOD_790.pdf
4 Terminal dönem yaşlı hastanın psikolojik gereksinimleri http://www.onkder.org/pdf/pdf_TOD_790.pdf Reed J.,Clarke C.,Macfarlane A. (2015). Yaşlı Bakım Hemşireliği, Çev.Ed.:Karadakovan A., Nobel Yayıncılık, Ankara,1.Basımdan Çeviri 177-188s. Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 246-248s
5 Terminal dönem yaşlı hastanın sosyal gereksinimleri http://www.onkder.org/pdf/pdf_TOD_790.pdf
6 Terminal dönemdeki hastada ağrı kontrolü http://www.tihudum.org/tihud_content/uploads/assets/7.39.pdf
7 Terminal dönemdeki hastada ağrı kontrolü http://www.tihudum.org/tihud_content/uploads/assets/7.39.pdf
8 ARA SINAV
9 Bilinç kontrolü ve koma değerlendirmesi Sepit, D. (2005). Bilinç durumunun değerlendirilmesi ve Glasgow koma skalası, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(1):12-16s
10 Ölümün haber verilmesi http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/egt/pdf/terminal_donem.pdf
11 Hastanın yakınlarının ölüme hazırlanması. Aileye psikolojik destek verilmesi http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/egt/pdf/terminal_donem.pdf Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 247-249s.
12 Vaka analizi
13 Ölüm Sonrası Bakım http://www.igkh.gov.tr/yeni/userfiles/files/47POSTMORTEMBAKIM.pdf Reed J.,Clarke C.,Macfarlane A. (2015). Yaşlı Bakım Hemşireliği, Çev.Ed.:Karadakovan A., Nobel Yayıncılık, Ankara,1.Basımdan Çeviri, 236-244s. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/ Terminal%20D%C3%B6nem%20Ve%20Bak%C4%B1m%C4%B1.pdf Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, 248-249s.
14 Derslerin tekrarı
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Terminal%20D%C3%B6nem%20Ve%20Bak%C4%B1m%C4%B1.pdf Reed J.,Clarke C.,Macfarlane A. (2015). Yaşlı Bakım Hemşireliği, Çev.Ed.:Karadakovan A., Nobel Yayıncılık, Ankara,1.Basımdan Çeviri, 231s. http://www.igkh.gov.tr/yeni/userfiles/files/47POSTMORTEMBAKIM.pdf http://www.onkder.org/pdf/pdf_TOD_790.pdf http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/egt/pdf/terminal_donem.pdf Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım (2011). Ed: Karadakovan A.ve Aslan Eti F., Nobel Kitabevi, 2.Baskı,Adana, Sepit, D. (2005). Bilinç durumunun değerlendirilmesi ve Glasgow koma skalası, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(1):12-16s.
Diğer Kaynaklar Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak X
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest